Registrera din IQOS här >
GLÖMT LÖSENORD?


Continue with login
ELLER

Regler och villkor för att delta i IQOS Care Plus

 1. Tillämpning av villkor/berättigande

  1.1  Dessa regler och villkor (villkor) gäller för och reglerar ditt deltagande i IQOS Care Plus-programmet (IQOS Care Plus). Du bör läsa dessa villkor noggrant då de påverkar dina lagliga rättigheter och reglerar din relation med Philip Morris [PM-dotterbolagets fullständiga namn och adress] (Philip Morris)..

  1.2  Du är endast kvalificerad för medlemskap i IQOS Care Plus om: (i) du är en vuxen rökare eller IQOS-användare, 18 år eller äldre och registrerad i vår IQOS-databas; och (ii) din permanenta address är i ett land där IQOS Care Plus är tillgängligt.

  1.3  För att delta i IQOS Care Plus måste du registrera en enhet som omfattas av beskrivningen i paragraf 2.1 (enhet) i vår databas på iqos.com, genom att ringa vår kundtjänst, per e-post, via en IQOS-expert eller en deltagande IQOS-butik.

  1.4  Genom att registrera dig för IQOS Care Plus via IQOS enhetsregistrering online eller via kundtjänst, e-post, en IQOS-expert, en deltagande IQOS-butik eller på annat sätt använda IQOS Care Plus godkänner du att vara bunden av dessa villkor. På samma sätt godkänner du att vara bunden av dessa villkor om du registrerar en annan enhet eller om vi ändrar dessa villkor och du sedan använder IQOS Care Plus. Ditt godkännande av dessa villkor anses ske i det land där du är registrerad enligt vår IQOS-databas.

  1.5  Om du inte godkänner (eller inte uppfyller) dessa villkor får du inte använda IQOS Care Plus.

  1.6  Du är inte tillåten att göra någon ändring av dessa villkor såvida Philip Morris inte uttryckligen samtycker till detta skriftligen.

  1.7  Vi bedömer hur du använder aIQOS Care Plus och vi kan avslå din ansökan om att använda, eller säga upp din rätt att använda, IQOS Care Plus av valfritt skäl, inklusive om du bryter mot något av dessa villkor.

  1.8  Vi förbehåller oss även rätten att när som helst ändra dessa villkor och IQOS Care Plus och meddela detta. Om du inte godkänner sådana ändringar kan du säga upp ditt medlemskap i IQOS Care Plus.

 2. Kvalificerad(e) enhet(er)/registrering

  2.1  De följande enhetsmodellerna är kvalificerade för registrering i IQOS Care Plus:

   (a) IQOS 3 och IQOS 3 DUO eller Holders ellerladdare och eventuella uppgraderade modeller därav

   (b) IQOS 3 MULTI

  2.2  Enheten måste ha ett läsbart och giltigt serienummer.

  2.3  För alla nya IQOS-användare som registrerar sig i vår databas efter IQOS Care Plus lanseringsdatum kan du bli en IQOS Care Plus-medlem genom att registrera din kvalificerade enhet inom dess garantiperiod.

  2.4  Du måste lämna korrekt och fullständig information under registreringsprocessen samt hålla denna information uppdaterad. Om du inte fyller i de obligatoriska fälten i din ansökan (såsom t.ex. ålder, e-postadress och/eller telefonnummer) kommer din ansökan inte att behandlas. Om du anger felaktig eller ofullständig information förbehåller sig Philip Morris rätten att säga upp ditt IQOS Care Plus-medlemskap utan förvarning.

  2.5  Efter registreringsprocessen för IQOS Care Plus informeras du om din registrering lyckades eller inte. IQOS Care Plus-medlemskap och de tjänster som tillhandahålls är personliga och får inte överlåtas till tredje part.

  2.6  Ditt användande av IQOS Care Plus är kopplat till landet där du bor. Då IQOS Care Plus endast finns tillgängligt i vissa länder måste du meddela oss och ansöka på nytt om du flyttar till ett nytt land för att kunna använda IQOS Care Plus där.

 3. Period och uppsägning

  3.1  Perioden för ditt IQOS Care Plus-medlemskap gäller från dagen för godkännandet av dessa villkor och är giltigt inom återstoden av din 12 månader långa IQOS-garantiperiod i inköpslandet.

  3.2  Du kan säga upp ditt IQOS Care Plus-medlemskap med omedelbar verkan när som helst genom att meddela Philip Morris via e-post: contact.se@iqos.com eller telefon 020-25 10 10. Vid uppsägning av ditt medlemskap har du inte längre rätt till tjänsterna för någon av dina enheter.

  3.3  Philip Morris kan säga upp ditt IQOS Care Plus-medlemskap med omedelbar verkan när som helst om du bryter mot dessa villkor. Philip Morris kan också säga upp ditt medlemskap av valfri anledning med 30 dagars förvarning.

  3.4  IQOS Care Plus-medlemskap ger dig rätt till tjänsterna enligt beskrivningen i paragraf 4 och 5 (tjänster).

 4. Olycksfallsskada

  4.1  Om din enhet råkar ut för [en olycka eller en oavsiktlig skada] som påverkar din enhets funktioner och inte är orsakat av felanvändning eller vårdslöst beteende (olycksfallsskada) kan du vara berättigad till en ersättningsenhet enligt beskrivningen i denna paragraf 4.

  4.2  Du måste ge den skadade enheten (inklusive alla komponenter) till Philip Morris för att få en ersättningsenhet av samma typ, motsvarande en ny enhet i prestanda och tillförlitlighet. Om en ersättningsenhet av samma typ inte finns tillgänglig kommer en enhet i samma kategori med åtminstone motsvarande funktioner att tillhandahållas som ersättning. Philip Morris kommer att behålla alla ersatta enheter. Om enheten endast är delvis skadad, t.ex. IQOS 3 Holder eller Charger, kommer endast den skadade delen att ersättas och Philip Morris kommer endast att behålla enhetens ersatta del.

  4.3 Begränsningar för olycksfallsskada

   (a) Du måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda din enhet samt använda och underhålla din enhet i enlighet med dess instruktioner och bruksanvisning. Om du inte gör detta har du inte rätt till en ersättningsenhet.

   (b) Din rätt är begränsad till en ersättningsenhet för skada genom olycksfall för varje registrerad enhet. Efter den första skadeanmälan är utredd kommer skyddet för olycksfallsskada i landet där du bor och tillhörande servicen snabba byten inom detta program att upphöra. Du har dock fortfarande tillgång till de övriga tjänsterna för din enhet tills slutet på din medlemskapsperiod (enhetens garantiperiod).

   (c) Du är inte berättigad till en ersättningsenhet när olycksfallet orsakades före IQOS Care Plus-lanseringsdatum eller när någon av följande omständigheter är tillämpliga:

    (i) en produkt som inte är en kvalificerad enhet enligt listan i paragraf 2.1;

    (ii) skador orsakade av felanvändning, försök till eller faktisk modifiering eller förändring av enheten, strömavbrott;

    (iii) Enheter vars serienummer har ändrats, förstörts eller tagits bort;

    (iv) Enheter som öppnats, reparerats, modifierats eller ändrats på ett sätt som inte godkänts av Philip Morris;

    (v) förlust eller stöld av din enhet;

    (vi) kosmetiska skador på din enhet som inte påverkar enhetens funktion inklusive, men inte begränsat till, sprickor, repor, bucklor, trasig plast kring portarna och missfärgning;

    (vii) skador eller fel orsakade av normalt slitage och/eller användning av enheten;

    (viii) felaktig hantering, kontakt med vätska, brännskadoröversvämning eller naturkatastrofer, krig, terrorism eller force majeure;

    (ix) funktionsfel på grund av användning med icke-kompatibel produkt;

    (x) skador eller funktionsfel orsakade av underlåtenhet att använda enheten i enlighet med tillhörande bruksanvisning för IQOS; eller

    (xi) fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design. Sådana fel kan täckas ändå av antingen dina lagstadgade rättigheter som konsument eller av IQOS-garantin som gäller utöver, utan påverkan på de rättigheter som följer av gällande konsumentskyddslagsstiftning i inköpslandet.

  4.4  Göra en anmälan om olycksfallsskada

   (a) Du måste:

    (i) göra din anmälan till Philip Morris via e-post: contact.se@iqos.com så snart som möjligt och senast 14 dagar från datumet då din enhet skadats av ett olycksfall, inklusive följande information: (1) serienumret för den berörda enheten; (2) beskrivning av symptom, problem med enheten eller som den skadade enheten orsakat; (3) felmeddelanden; och (4) åtgärder som vidtogs innan du upplevde problem med enheten samt alla åtgärder du vidtog för att lösa problemet;

    (ii) kunna uppvisa kvitto för din enhet om detta begärs av Philip Morris;

    (iii) följa förpacknings- och postanvisningar från Philip Morris för att skicka den berörda enheten till Philip Morris; och

    (iv) i övrigt följa Philip Morris godkännandeprocess för enhetsreturer.

   (b) Du kan också göra en ansökan via kundtjänst genom att ringa det nummer som anges för landet du är bosatt i på www.iqos.com och ange samma information som detaljerats i paragraf 4.4(a).

   (c) Du får inte skicka Philip Morris produkter och tillbehör som inte omfattas av skyddet för skada på grund av olycksfall. Om du skickar sådana artiklar till Philip Morris kommer de inte att returneras utan istället att återvinnas.

   (d) Philip Morris avgör om du är berättigad till en ersättningsenhet i enlighet med dessa villkor. Om du är berättigad till en ersättningsenhet kommer denna att lämnas till dig på något av följande sätt:

    (i) Budleverans. En ersättningsenhet skickas via bud, och du måste skicka den skadade enheten till Philip Morris

    (ii) Inlämning. Du kan returnera den skadade enheten och få en ersättningsenhet i en deltagande IQOS-butik eller IQOS-servicepunkt.

    (ii) Brev. Philip Morris ger dig ett förbetalt porto och den förpackning som krävs så att du kan skicka din skadade enhet till Philip Morris. När enheten kontrollerats kommer Philip Morris antingen att skicka tillbaka enheten eller en ersättningsenhet till dig. Philip Morris kommer att stå för portokostnader till och från platsen där du befinner dig om du följer alla instruktioner.

 5. Internationell assistans

  5.1 Du har tillgång till följande internationellt avgiftsfria nummer +800 2550 2559 (avgifter kan tillkomma på vissa platser) när du reser utomlands till länder där enheterna har kommersialiserats av Philip Morris, dess dotterbolag eller en auktoriserad partner. Denna service inkluderar felsökningsassistans från erfarna enhetsrepresentanter och, om det krävs, ersättning av din enhet på grund av (i) olycksfallsskada i enlighet med dessa villkor eller (ii) fel på enheten vad gäller material eller utförande när den används enligt bruksanvisningen.

  5.2  Utbud av tjänster, tillgängliga enheter, svars- och leveranstider kan variera beroende på land. Tjänsten påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller rättigheterna enligt din enhetsgaranti som gäller i inköpslandet.

  5.3  Begränsningar för internationell assistans

   (a) Begränsningarna i paragraf 4.3 (Begränsningar) gäller för ersättning på grund av olycksfallsskada vid internationell assistans.

   (b) Följande undantasfrån ersättning på grund av fel på enheten vad gäller material eller utförande när den används enligt bruksanvisningen:

    (i) skador orsakade av normalt slitage;

    (ii) kosmetiska skador (såsom repor, bucklor, trasig plast etc.)

    (iii) skador orsakade av felanvändning, strömavbrott, felaktig hantering, kontakt med vätska eller eld;

    (iv) funktionsfel på grund av användning med icke-kompatibel produkt;

    (v) skador eller funktionsfel orsakade av försök att öppna, modifiera eller reparera, vare sig av en användare eller en tjänsteleverantör som inte ackrediterats av tillverkaren; eller

    (vi) skador eller funktionsfel orsakade av underlåtenhet att använda enheten i enlighet med tillhörande bruksanvisning.

  5.4  Göra en skadeanmälan för Internationell assistans

   (a) Du måste:

    (i) göra din anmälan till kundtjänst genom att ringa 020-25 10 10 så snart som möjligt och senast två dagar från datumet då din enhet skadas genom ett olycksfall eller fel på enheten vad gäller material eller utförande när den används enligt bruksanvisningen, inklusive följande information: (1) serienumret för den skadade enheten; (2) beskrivning av symptom, problem med enheten eller skada som enheten orsakat; (3) felmeddelanden; och (4) åtgärder som vidtogs innan du upplevde problem med enheten samt alla åtgärder du vidtog för att lösa problemet;

    (ii) kunna uppvisa kvitto för din enhet om detta begärs av Philip Morris; och

    (iii) följa förpacknings- och postanvisningar från Philip Morris för att skicka den skadade enheten till Philip Morris; och

    (iv) i övrigt följa Philip Morris godkännandeprocess för enhetsreturer

   Philip Morris avgör om du är berättigad till en ersättningsenhet i enlighet med dessa villkor. Om du är berättigad till en ersättningsenhet kommer denna att lämnas till dig på något av följande sätt:

    (i) Budleverans. En ersättningsenhet skickas via bud, och du måste skicka den skadade enheten till Philip Morris

    (ii) Inlämning. Du kan returnera den skadade enheten och få en ersättningsenhet i en deltagande IQOS-butik eller IQOS-servicepunkt.

    (iii) Brev. Philip Morris ger dig ett förbetalt porto och den förpackning som krävs så att du kan skicka din skadade enhet till Philip Morris. När enheten kontrollerats kommer Philip Morris antingen att skicka tillbaka enheten eller en ersättningsenhet till dig. Philip Morris kommer att stå för portokostnader till och från platsen där du befinner dig om du följer alla instruktioner.

 6. Andra tjänster

  IQOS Expert. Du kommer ha tillgång till en dedikerad IQOS-expert som hjälper dig med din IQOS. Tillgänglig under normala öppettider i landet du bor.

  Specialerbjudanden. Du är berättigad till 10 % rabatt på alla IQOS-tillbehör som du köper online och i deltagande IQOS-butiker på upp till 15 000 kronor under din medlemskapsperiod.

 7. Dina skyldigheter

Du samtycker till att:

  (a) inte missbruka IQOS Care Plus-programmet och tjänsterna

  (b) skydda ditt medlemskonto;

  (c) när ett byte sker, blir alla ersättningsenheter din egendom medan den ersatta enheten tillfaller den juridiska person som utför bytet; och att

  (d) följa gällande lagstiftning.

 8. Garanti/Ansvarsbegränsning

  8.1  Då ditt IQOS Care Plus-medlemskap är gratis tillhandahålls tjänsten i befintligt skick och utan någon garanti.

  8.2  Philip Morris ansvarar, i den utsträckning det är möjligt enligt gällande lagstiftning, inte för direkt eller indirekt skada eller förlust (inklusive på grund av vårdslöshet hur de än uppstår eller kommer som ett resultat av ditt IQOS Care Plus-medlemskap eller din användning av tjänsterna. Philip Morris ansvarar inte för några av skadorna eller förlusterna som finns beskrivna under paragraf 8.2 även om du har informerat Philip Morris om möjligheten till sådana förluster.

  8.3  Inget under denna paragraf 8 utesluter något ansvar som inte kan uteslutas av tvingande konsumentskyddslagstiftning.

 9. Övrigt

  9.1  IQOS Care Plus är inte en försäkring.

  9.2  IQOS Care Plus tillhandahålls för närvarande kostnadsfritt.

  9.3  Detaljer kring behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss finns beskrivna i vår integritetspolicy tillgänglig på https://se.iqos.com/sv/information-om-personuppgifter

  9.4  Dessa villkor omfattas av den lag som gäller där sätet för Philip Morris är registrerat. Alla juridiska tvister omfattas exklusivt av jurisdiktionen i staden där Philip Morris har sitt registrerade säte.

  9.5  För frågor och kontaktinformation, vänligen se https://se.iqos.com/sv/kontakta-oss

Denna webbsida innehåller information om tobaksprodukter och är enbart avsedd för personer över 18 år som bor i Sverige
Är du 18 år eller äldre?
OK
Du måste vara 18 år eller äldre för att komma vidare.